Eurindia Logo
ECCP LogoEU Logo
Text Size:| Advanced Search

Home - Menu Bar Description - Menu Bar Partners - Menu Bar Consortium area - Menu Bar Public results - Menu Bar News & Events - Menu Bar Contacts - Menu Bar  
image: description
Beschrijving  


EURINDIA is een 36 maanden lopend project dat mede gefinancierd wordt door de Europese Commissie in het kader van het Economisch Programma voor Culturele Wisselwerking met India.

DOELSTELLINGEN

Dit project richt zich specifiek op de geschiedenis van de economische relaties (handel over zee en over land, nijverheid, enz) tussen Europa en India. Speciale aandacht gaat er meer bepaald naar de textielhandel in de periode 1500 tot 1800, en naar cartografie.
Het doel is om de economische wisselwerking in de betrekkingen tussen Europa en Azië te belichten, door het bestuderen, digitaliseren en beschikbaar stellen via internet van de enorme hoeveelheid historische bronnen over dit thema.

Specifieke doelstellingen van het EURINDIA-project houden onder andere in:

Surveys en inventarisering van documenten: localiseren en identificeren van relevante collecties (met betrekking tot handelsrelaties en cartografie) in openbare en private bewaarplaatsen in Europa en India. De toepassing van internatioale standaarden voor archiefbezchrijving van de Internationale Raad voor Archieven (ISAD-G) en het XML-EAD systeem voor encoderen van databanken, stelt ons in staat om een groot corpus van objecten samen te stellen die teruggevonden werden in de vele archieven, bibliotheken en musea. Deze documentatie is de basis voor een beter inzicht in onze gemeenschappelijk verleden.

Historisch onderzoek op het vlak van economische geschiedenis en ontwikkeling: op basis van de voorgaande stappen, met name de identificatie van stukken en het toegankelijk maken ervan, kan historisch onderzoek aangemoedigd worden. De specifieke focus ligt daarbij op:

- textielhandel, als voorbeeld van een constante wisselwerking van contacten tussen Europa en India

- cartografie, die gedurende eeuwen een evolutie weergeeft van de visie op het land, grondgebruik, bewoning, communicatie, etc.

Ontwikkeling van een informatiemaatschappij: dit is een uitdaging voor de 21ste eeuw. Het doel van EURINDIA met betrekking hiertoe is om een tussenschakel te zijn voor economische en culturele actoren om het gemeenschappelijke erfgoed van Europa en India te promoten. Het digitaliseren van grote hoeveelheden documenten illustreert de inbreng die nieuwe technologieën kunnen hebben in het bewaren van het erfgoed.

Ondersteunen van acties in het kader van conservatie en bescherming van archiefstukken:

- door trainingsessies, ter plaatse en via e-learning, wordt informatie verspreid over de conservering en bescherming van documenten in ongunstige klimatiologische omstandigheden.

- surveys met betrekking tot preventieve conservatie en ontwikkeling van een conserveringsbeleid dat archiefbeheerders ondersteunt bij het bewaren van hun collecties.

Respect voor internationale regels met betrekking tot intellectuele eigendom: de meeste historische documenten bevinden zich in het publieke domein. De mogelijkheden van digitale reproductie stelt de kwestie van wetgeving op het vlak van intellectuele eigendom, zowel in Europa als in India. In het kader van het EURINDIA-project bestuderen we het wettelijke kader en stellen we werkinstrumenten op voor curatoren, archivisten en juristen om een billijke en wettige oplossingen te vinden voor het reproduceren van bestanden.

Deze instrumenten en trainingsessies stellen archiefbewaarplaatsen op beide continenten in de gelegenheid om nieuwe financiële en beheersmogelijkheden toe te passen. Tijdens dit project gebeurt dit voor de thema’s ‘textiel’ en ‘kaarten’, in de toekomst kan dat ook voor andere thema’s.

Vergroten van de publieke bewustwording van het belang van archieven over historische commerciële activiteiten en handel. Meer specifiek kan dit gerealiseerd worden door het publiceren van onderzoek en inventarissen, het verspreiden van documenten via het internet (op basis van een meertalige databank) en reizende tentoonstellingen waarin historische objecten worden opgenomen.


DOELGROEPEN


Iedereen in India en Europa met een interesse in onderzoek;

Wetenschappers, historici, leraren en studenten uit Europa en India;

Experten op het vlak van nieuwe informatie- en communicatietechnologie (ICT) en geïnteresseerden in de informatiemaatschappij.

BELANGRIJKSTE ACTIVITEITEN

Opsporen en inventariseren van collecties in Europa en India;

Digitaliseren van documenten met gebruik van nieuwe standaarden voor beschrijving en opmaak, en ter beschikking stellen van het materiaal via een website;

Trainingsessies op het gebied van conservatie en bewaring van archieven, en op het vlak van toezicht op toegang tot archieven;

Training inzake de problematiek van de toepassing van intellectueel eigendomsrecht op het publieke domein (eigendom van documenten, reproductierechten) en het opstellen van een leidraad voor de billijke toepassing ervan. Dit zou voor archieven bijkomende middelen kunnen verschaffen.

 

 
Languages: Engels | Italiaans | Frans | Nederlands | HindiPunjabi
webmaster@eurindia.org | info@eurindia.org | Site Map